ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි ඌව පළාත් සභාව ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පහත වගුවේ සඳහන් මාර්ග කර්මාන්තය සඳහා  ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA) ලියාපදිංචිය සහිත සුදුසුකම්ලත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් තරඟකාරි ලංසු කැඳවීම මඟින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරාගැනීමට ලංසුපත් කැඳවනු ලැබේ....