ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ  ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් 2024 වර්ෂය සඳහා පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ  තාර මිලදි ගැනිම සඳහා සුදුසුකම්ලත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් තරඟකාරි ලංසු කැඳවීම මගින් සැපයුම්කරුවන් තෝරාගැනීමට ලංසුපත් කැඳවනු ලැබේ.