ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පහත වගුවේ සඳහන් මාර්ග කර්මාන්ත සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සහිත සුදුසුකම් ලත් කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ගෙන් තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම මගින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීමට ලංසුපත් කැඳවනු ලැබේ.

Download PDF